TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE I SPECJALISTYCZNE


Witamy na naszej stronie!
Kompleksowa obsługa w zakresie tłumaczeń.
Zwrot podatku i zasiłki z zagranicy.


534 534 102
krosno@ling4u.pl

Emerytura krajowa i zagraniczna

Dwie emerytury: krajowa i zagraniczna – jak je opodatkować?

 
Wielu emerytów ma prawo do emerytury zagranicznej. Wątpliwości budzi jednak fakt opodatkowania świadczenia emerytalnego w przypadku otrzymywania dwóch emerytur – krajowej i zagranicznej.
 
Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy), co wynika z art. 3 ust. 1 updof. Emerytura i renta stanowią źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ust. 7 updof) i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 
Jeśli chodzi o emerytury i renty krajowe płatnikiem podatku dochodowego jest ZUS, co wynika z art. 34 updof, natomiast w przypadku emerytur i rent z zagranicy do poboru zaliczek na podatek zobowiązane są osoby prawne i ich jednostki organizacyjne (np. bank) dokonujące wypłaty świadczeń (art. 35 updof).
 
Zaliczki od emerytur lub rent (krajowych i zagranicznych), zgodnie z art. 32 ust. 1 updof, wynoszą:
za miesiące od początku roku do miesiąca (włączanie), w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od tego podmiotu przekroczył kwotę 85.528 zł, tj. kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85.528 zł – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
 
Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty z zagranicy może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika (art. 35 ust. 3a updof). Zaliczkę od emerytury lub renty z zagranicy zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (czyli 1/12 kwoty 556 zł 2 gr, tj. o 46 zł 33 gr), jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi (bankowi) oświadczenie (PIT-2A), że nie osiąga równocześnie innych dochodów, za wyjątkiem określonych w art. 30-30c oraz art. 30e updof. Jeżeli podatnik równocześnie z emeryturą z zagranicy otrzymuje także krajowe świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS, wówczas nie składa ww. oświadczenia, a płatnik do zaliczek od emerytury z zagranicy nie stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od wypłacanej emerytury.
 
Zaliczkę od emerytur i rent z zagranicy obliczoną w sposób wskazany wyżej zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b updof, pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika (art. 35 ust. 9 updof).
 
Podatek dochodowy ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 
ZUS ma obowiązek z urzędu dokonać w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym rocznego obliczenia podatku od wypłaconej w roku podatkowym emerytury i renty krajowej na formularzu PIT-40A, które przekazuje podatnikowi oraz właściwemu dla jego miejsca zamieszkania urzędowi skarbowemu. W przypadku emerytur lub rent z zagranicy płatnik (np. bank) w tym samym terminie sporządza informację PIT-11, w której wykazuje wypłaconą emeryturę lub rentę z zagranicy, a także kwotę pobranych zaliczek na podatek, i przekazuje podatnikowi oraz właściwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu.
Jeżeli podatnik otrzymuje jednocześnie zagraniczną i krajową emeryturę lub rentę, ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36) w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym osiągnął dochód z emerytury lub renty o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu zarówno z tytułu świadczeń emerytalnych lub rentowych krajowych, jak i zagranicznych i obliczenia według obowiązującej skali podatkowej podatku należnego od sumy uzyskanych dochodów (art. 10 ust. 1 pkt 10).