TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE I SPECJALISTYCZNE


Witamy na naszej stronie!
Kompleksowa obsługa w zakresie tłumaczeń.
Zwrot podatku i zasiłki z zagranicy.


534 534 102
krosno@ling4u.pl

RODO - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH


Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. (dalej zwany: „Rozporządzeniem” lub „RODO”), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Panfa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń „ling4u” Dariusz Penar z siedzibą w Krośnie, pod adresem: 38-400 Krosno, ul. Boh. Westerplatte 2 (zwane dalej także jako „Biuro ling4u”), dane kontaktowe: tel. + 48 607588413,  e-mail: krosno@ling4u.pl, adres strony internetowej: www.ling4u.pl
 
 1. Zakres i cel przetwarzania danych
Biuro ling4u będzie przetwarzało, powierzone przez Pana/ Panią dane, obejmujące dane przekazywane w związku ze świadczeniem przez Biuro ling4u usług w zakresie tłumaczeń , szkoleń językowych i rozliczeń podatków z zagranicy, w tym wszelkie dane:
(a)     zawarte w dokumentach przekazywanych Panu/ Pani przez klienta celem wykonania tłumaczeń, szkoleń językowych czy rozliczeń podatkowych, które w zależności od rodzaju dokumentu mogą obejmować różnorodne rodzaje danych osobowych osób związanych (pracownicy, współpracownicy) lub niezwiązanych z klientem, które mogą obejmować dane zwykłe, a także szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;
(b)     inne dane przekazane przez klienta w związku z wykonaniem Umowy, w tym zleceniem tłumaczenia, szkolenia językowego lub rozliczenia podatkowego obejmujące dane identyfikujące pracownika lub inną osobę reprezentującą Pana/ Panią, w tym w szczególności adres e-mail, numer telefonu służbowego, imię oraz nazwisko.
 1. Przekazanie dokumentów zawierających dane osobowe pomiędzy Biurem ling4u a Wykonawcą może się odbywać za pomocą: poczty elektronicznej, narzędzi do udostępniania plików: FTP, WeTransfer oraz przy użyciu narzędzi CAT. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inny sposób przekazania danych. Powierzone przez Pana / Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro ling4u wyłącznie w celu realizacji przez Biuro ling4u zobowiązań z tytułu Umowy głównej, stanowiącej udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 23 ust. 1 lit. a) RODO.
 
 1. Zakres czynności przetwarzania dokonywanych przez Biuro ling4u wynika z Umowy głównej i obejmuje dostęp do danych, utrwalanie danych poprzez ich zapis, w tym w ramach zapisu dokonywanego w wyniku przekładu na język obcy lub wykonania rozliczenia podatku zagranicznego, przechowywanie danych, zbieranie danych, udostępnianie danych Pana/ Panią, udostępnianie danych podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.
Jeśli na dzień 25.05.2018 r. nie łączy Panią/Pana żadna umowa z Biurem ling4u, to Biuro ling4u przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Biurem ling4u (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
 2. marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Biuro ling4u (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Biurze ling4u związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),
(d) wewnętrznych celów administracyjnych i statystycznych Biura ling4u (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia).
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
1)    pracownicy Biura ling4u, tłumacze realizujący przekład językowy dla Pana/ Pani,
2)    inne podmioty oraz instytucje upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
3) podmioty świadczące na rzecz Biura ling4u usługi w celu wsparcia i ułatwienia prowadzonej działalności gospodarczej, tj. kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego, biura rachunkowe, przy czym wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:
 1. w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Biurem ling4u umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,
 2. w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Biurze ling4u w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Biuro ling4u,
 3. w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Biuro ling4u – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,
 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Biura ling4u stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
6.   W związku z przetwarzaniem przez Biuro ling4u Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1)       prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
2)       prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
3)       prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporządzenia,
4)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia,
5)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21  Rozporządzenia,
6)       prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
7. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Biuro ling4u Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie, będzie nim organ będący jego następcą prawnym).
9. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Biurem ling4u, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Biurem ling4u.